Gayrimenkul Davası

Gayrimenkul Nedir?

Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelime olup Arapçadaki nakil sözcüğünden türemiştir. Gayrimenkulun anlamı ‘taşınması mümkün olmayan’ olarak geçmektedir.  Bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan mal ya da mallar olarak nitelendirildiği için durağan olarak da adlandırılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerler gayrimenkul değerlere örnek olarak verilebilir. Gayrimenkuller parayla ifade edilebilen ya da paraya çevrilebilen mallardır. Yani yeryüzündeki toprak parçaları ile bu alanlar üzerinde inşa edilmiş yapılar bütününe gayrimenkul denilmektedir. Gayrimenkul malların arasında istisnai bir durum olan gemiler, menkul olmasına karşın kanuna göre gayrimenkul olarak sayılmaktadır. Arazi; sınırı, yüz ölçümü ve niteliği yeterli biçimde belirlenmiş taşınmaz parçalardır. Arsa ise sınırları tepeler, dağlar, yollar, duvarlar, ağaçlıklar yolu ile belirlenen yeryüzü parçalarıdır. Bir arazi belediye sınırları içerisinde bulunuyor ve belediye tarafından parsellenmiş ise arsa adını alır. Bir arazinin arsa sayılıp sayılmamasının önemi, ödenecek emlak vergisi hesaplanırken ortaya çıkar. Ülkemizde gayrimenkuller ile ilgili mülkiyet düzenlemeleri Medeni Kanun ve Vergi Kanunları kapsamında yapılır. Medeni Kanun’da geçen mülkiyetin açıklamaları haricinde VUK (Vergi Usul Kanunu) da gayrimenkulun yani taşınmazın ayrılmaz parçalarını tesisat ve makineler, gemiler ve taşıtlar olarak belirtmiştir. Bu taşınmazların gerekli olması halinde teminat olarak gösterilebilerek gayrimenkul değerleme raporları içerisinde resmi değer tespiti yapılabilir. Gayrimenkul değerleme raporlarının olan bir gayrimenkul üzerinde yapılması şart değildir, proje halinde olan gayrimenkul içinde değerleme raporu hazırlanabilir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir ?

 

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir dalını oluşturan, eşya hukukunda oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlendiği ve taşınmazda denilen konuların birleşiminden oluşan hukuk dalıdır.  Medeni Kanun’da yer alan eşya hukukunda oluşan uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu Gayrimenkul Hukukunda çözüm bulmaktadır. Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren iş ve işlemler oldukça geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu sebepledir ki bu alanda verilen danışmanlık hizmeti müvekkiller nezdinde son derece önem arz etmektedir.

 

Her insanın değerine ve miktarına bakılmaksızın bir mal varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla her yatırımcı ya da malik için önemli olan hakların zamanında ve doğru yöntemler ile güvence altına alınması gerekir. Gayrimenkul davaları zorlayıcı ve karışık davalar olduğu için bir danışma almadan çözüme ulaşmak müvekkil için ileriki zamanlarda sıkıntı oluşturabilir. Danışma almadan yapılabilmesi için de gayrimenkul hukukunu tüm yönlerini incelemek ve anlamak gerekir.

 

Gayrimenkul davalarının büyük çoğunluğu taşınmazın bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Bununla birlikte bazı davalarda kadastro, sulh hukuk gibi çeşitli mahkemelerde de dava açılabilmektedir. Arsa davası, Şufa davası, İzale-i şüyuu davası, Muvazaa, Kamulaştırma Davası (İstimlak Davası), El atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale Davası) Tarla Davası, Ecrimisil, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, Tapu İptali ve Tescil Davası, Kadastro Davaları, Tahliye Davası, Kira Uyuşmazlıkları ve benzeri davalar Gayrimenkul Hukuku kapsamında görülmektedir.