Hapis Cezasının Ertelenmesi

Ceza Ertelenmesi Ne Demek?

Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından verilen cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nun 51. Maddesinde düzenlenmiştir. Her mahkumiyet kararı alan kişi adına hapis cezasının ertelenmesi kararının verilmesi mümkün değildir, kanun maddesinde kimlerin erteleme kararı alabileceği koşullarıyla ayrıca belirtilmiştir.

 

Hapis cezasına dair ertelenme kararı kısa süreli hapis cezaları adına verilmektedir, hapis cezası kısa süreli de olsa infazının olumsuz sonuçlarını önlemesi maksadıyla şartlı olarak düzenlenmiştir. Ceza ertelenmesi kararının verilmesi halinde 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmaması koşuluyla denetim süresi belirlenecektir.

 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı benzer koşullar taşıdığından ceza ertelenmesi ile karıştılmaktadır; ancak her iki karar farklılık teşkil etmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı kanunda belirlenen koşullar ile ertelenmektedir. Kişi 5 yıllık denetim süresine girmektedir ve koşullara uyması halinde mahkumiyet hükmü hiçbir sonuç doğurmadan ortadan kalkacaktır. Ancak cezanın infazının ertelenmesinde belli bir süreyle ertelenecek, denetim süresi sonunda kişi cezasını infaz etmiş sayılacaktır ve kişinin adli sicil kaydında da yer alacaktır. Hagb kararında adli sicil kaydında görülmemektedir.

 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/8683 Esas, 2020/1460 sayılı kararında “Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından 5607 Sayılı Kanununa aykırılık suçundan mahkumiyet verilmiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Suça sürüklenen çocuk, ele geçirilen eşyanın miktarı nedeniyle ticari amaçta olmadığını ve ticari amaçla bulundurduğuna dair delil bulunmadığı nedenlerine dayanarak beraatini talep etmiştir.


Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar vermiştir. Kararının gerekçesinde, suça sürüklenen çocuğun denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hakimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz edileceğine dair Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ihtarın yapılmadığı ve yine aynı maddenin 8. fıkrasında denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde ertelenmiş bulunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiği gözetilmemiştir. Bunun yanında sigaralara ilişkin keşif yapılarak bandrolsüz olduğuna dair tereddüt bulunmamasına rağmen yargılama gideri suça sürüklenen çocuğa yükletilmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir.” belirtilmiştir.

 

Ceza Erteleme Şartları

Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenmiştir, hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar verilebilmesi için;

 

  • İşlemiş olduğu suç 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilmelidir.
  • 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler 3 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilmelidir.
  • Kişinin daha önceden kasıtlı olarak bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemeli,
  • Suç işlemiş olması nedeniyle pişmanlık duyması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaatinin oluşması gerekmektedir.
  • Cezanın ertelenmesi kararı, mağdurun veya kamunun uğradığı zararı aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin ile tamamen giderme koşuluna bağlı tutulabilir. Koşul gerçekleşinceye kadar kişi, cezasının infaz kurumunda çekmeye devam edecektir.

 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2015/27396 Esas, 2020/404 Karar sayılı dosyasıyla vermiş olduğu kararında 65 yaşını dolduran sanık hakkında ceza ertelenmesi kararı verilmesi gerektiğini belirtmiştir: “Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından birden fazla kişiyle tehdit suçundan yargılama yapılmış ve mahkumiyet kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

 

Mahkeme tarafından sanıkların aşmış olduğu ceza miktarı 2 yıl olduğundan ceza ertelenmesi yönünde karar verilmemiştir. Yargıtay dosya incelemesinde sanığın suç tarihinde 65 yaşını doldurmuş olduğunu ve 65 yaşını dolduran sanıklar hakkında 3 yıl olması nedeniyle kanuni olmayan gerekçeyle sanıklara verilen ertelenmesine yer olmadığı yönünde verilen karar doğru bulunmamıştır. Tüm bu nedenlere dayanarak mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir.” 

 

Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılama yapılmış, duruşmada suça sürüklenen çocuk müdafi lehe hükümlerinin uygulanmasını talep etmiş ve TCK madde 51 uyarında erteleme hükümleri talebini de içermektedir. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

 

Yargıtay dosya incelemesinde suça sürüklenen çocuğun daha önce 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemesi karşısında 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk hakkında hapis cezasının erteleme sınırının 3 yıl olduğu gözetilmeden ve suç sonrası pişmanlık gösterip göstermediği dikkat edilmeden erteleme yönünde karar verilmemiştir. Mahkemenin suça sürüklenen çocuk hakkında verilen sonuç ceza süresi alınarak gerekçesiyle ceza ertelenmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. Tüm bu nedenlerle çocuk müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/12920 Esas, 2020/759 Karar)

 

Ceza Ertelenmesi Kararının Denetim Süresi

Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin 4. fıkrasında ceza ertelenmesi kararı verilen hükümlünün denetim süresi içerisinde ne yapacağına dair mahkemenin vereceği kararları belirtmiştir:

 

  • Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün eğitim programına devam etmesi,
  • Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün kamu veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden başkasının gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılması,
  • 18 yaşından küçük hükümlünün bir meslek veya sanat edimlerini sağlamak amacıyla eğitim kurumuna devam etmesine karar verilebilecektir.

Ceza Ertelemesi Memuriyete Engel Mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kasıtlı olarak işlemiş olduğu suçtan 1 yıl üzeri hapis cezası alan kişinin memurluğuna engeldir. Hapis cezasının ertelenmesi kararında infazdan koşullu olarak vazgeçilmiş olsa dahi kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı ile eş değerdir. Bu nedenle memurluğa engel olan suçtan mahkumiyet alınması veya kasıtlı işlenen bir suç nedeniyle 1 yıldan fazla alınan mahkumiyet kararından erteleme hükmü alınması memuriyete engeldir.

 

Ceza Erteleme Sonrası Tekrar Suç İşleme

Denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde infaz hakimi tarafından uyarılmasına rağmen uymaz ise ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hakimliğince karar verilecektir. (TCK madde 51/7)

 

Ceza Erteleme Sicile İşler Mi?

Ceza ertelenmesi kararı, mahkumiyet kararı verilmiş olsa da infazından şartlı olarak vazgeçilmesi kararıdır. Ceza ertelenmesi kararı ertelenen mahkumiyet kararı olduğundan adli sicil kaydında görülecektir.

 

Ceza Erteleme Dilekçe Örneği

Ceza infazının ertelenmesi talepli dilekçe örneği üzerinden dilekçe yazılmasını tavsiye etmemekteyiz. Her dosya diğerlerinden farklılık teşkil etmektedir, bir başkası adına yazılan alelade dilekçe örnekleri üzerinden uyarlanması doğru değildir. Hukuki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak hazırlanacak belgeler İnternet üzerinden bulunan dilekçe örneklerle hazırlanması ileride geri dönülmez hukuki kayıplara neden olabilir.